Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Iedereen moet in beweging voor een duurzamer voedselsysteem

02-05-2019 1327 keer bekeken 0 reacties

Hoe zorgen we dat de druk van ons voedselsysteem op de leefomgeving daalt? In het rapport ‘Dagelijkse kost’, dat op 16 april verscheen, zet het Planbureau voor de Leefomgeving drie mogelijkheden uiteen: duurzamer eten, minder voedsel verspillen en efficiënter en zorgvuldiger produceren.

Oproep: samenhangend voedselbeleid

Als we bovengenoemde drie mogelijkheden aangrijpen kan de winst van een duurzamer voedselsysteem voor de leefomgeving leiden tot fors minder uitstoot van broeikasgas en minder landgebruik. Wel moet de hele voedselketen, inclusief de overheid, daarvoor volgens het Planbureau in beweging komen. Daarmee is ‘Dagelijkse kost’ niet alleen een rapport, maar ook een oproep aan overheden om werk te maken van een meer samenhangend voedselbeleid.

Sleutelrol voor overheid

Overheden spelen een sleutelrol in een voedselsysteem, doordat zij de wet- en regelgeving opstellen waarbinnen bedrijven en consumenten voedsel produceren en consumeren. Beleid dat daarbij past is volgens het Planbureau systeembewust: het is stapsgewijs beleid met visie. Door in kleine stappen de korte en lange termijn te verbinden wordt langzaam maar zeker bewogen richting een gezonder en duurzamer voedselsysteem.

Aandachtspunten

De vijf aandachtspunten voor systeembewust voedselbeleid, gericht op een duurzamer voedselsysteem zijn:

  • Een duidelijke visie met open oor en oog voor verschillende perspectieven
  • Verbinden van korte- en langetermijnbeleid geeft richting
  • Complexiteit vraagt om goede monitoring
  • Complexiteit vraagt om experimenten
  • Veel kleinere stappen op meerdere fronten tellen uiteindelijk op

Met complex wordt hier bedoeld dat de verschillende deelsystemen (biofysisch, economisch en sociaal) op elkaar reageren en elkaar beïnvloeden.

Zelf bijdragen aan een schoner milieu

Wil je via het eten op je bord bijdragen aan een schoner milieu, dan zijn volgens het PBL de twee belangrijke stappen een duurzamer eetpatroon aanwennen en minder eten verspillen. Een duurzamer eetpatroon (met onder andere minder vlees en dranken en meer groente en fruit) is voor de gemiddelde Nederlander ook een gezonder eetpatroon.

Download het rapport

Meer weten?

Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte ook een website rond de vraag ‘Kan ons voedsel duurzamer worden?’ Je kunt daar ook de impact van verschillende menukeuzes bekijken en vergelijken.

 

Bron: FoodUp! Brabant


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties