Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

AgroProeftuin de Peel breidt fors uit

01-03-2019 489 keer bekeken 0 reacties

AgroProeftuin de Peel groeit dit jaar naar 14 praktijkproeven op de proeflocatie aan de Middenpeelweg. Op woensdag 13 februari zijn hiervoor de percelen op deze locatie uitgemeten. Marnix Bakermans sloeg het eerste piketpaaltje in de grond.

AgroProeftuin de Peel is een initiatief van AgriFood Capital gericht op vernieuwing van de landbouw. Dat gebeurt onder meer door op de proeflocatie grond beschikbaar te stellen voor ondernemers die een vernieuwend idee in de praktijk willen uitproberen. Met ingang van dit jaar is deze locatie fors opgeschaald van 10 naar 35 hectare. De Proeftuin biedt organisatorische en financiële ondersteuning aan bedrijven en brengt onder andere via ondernemersbijeenkomsten partijen met elkaar in contact.

 

Hier is kringlooplandbouw in uitvoering

"De agrifood-industrie is heel belangrijk voor de economie in onze regio”, zegt Marnix Bakermans, burgemeester van de gemeente Landerd. “Wij willen daarom een sterke agrarische sector behouden. We willen ook dat deze produceert in balans met de omgeving. Dat wil zeggen economisch, ecologisch én maatschappelijk verantwoord. De minister van Landbouw maakt zich sterk voor kringlooplandbouw. Dat past heel goed bij wat we doen in deze regio. Hier is kringlooplandbouw in uitvoering. Op deze proeflocatie gaan ondernemers het bewijs leveren dat we het voor elkaar kunnen boksen.”

 

Projecten in 3 thema’s 

Op de locatie aan de Middenpeelweg voeren agrariërs praktijkproeven uit, die vallen binnen 3 thema’s: eiwit van eigen bodem, biomassa als grondstof en biodiversiteit.

1. Eiwit van eigen bodem

Het thema eiwit van eigen bodem is gericht op voeding voor mens en dier. Op de proeflocatie experimenteren ondernemers met bijzondere veevoergewassen zoals sorghum in combinatie met zonnebloemen, voedererwten, klimbonen en soja. Ook is er een proefveld met soja die geschikt is voor humane voeding.

 

2. Biomassa als grondstof

Biomassa kan worden benut als natuurlijk grondstof voor diverse (non-food) toepassingen. Op de proeflocatie komt een demonstratieveld met 8 verschillende gewassen voor de winning van ingrediënten voor industriële toepassingen. Ook is er een proefveld met hennep voor de productie van olie en bouwmaterialen.

 

3. Biodiversiteit

De verbetering van biodiversiteit is deels gericht op het leven in de bodem, met onderzoek naar bodemverbeteraars (zoals compost en resten van de insectenteelt). Daarnaast zijn er proeven met agrarisch natuurbeheer en milieuvriendelijke teelt van vergeten groenten (bospeen in verschillende kleuren).

Agrariërs uit de regio voeren de proeven uit. Ze werken daarbij samen met verschillende bedrijven in de agrifood-sector, waaronder Agrifirm (gewassenteelt en diervoeding), VisscherHolland, Neutkens, DSV Zaden (gewassenteelt), Protix (insectenteelt), Van Berkel Biomassa & Bodemproducten (compost), Delphy en Louis Bolk Instituut (advies). Ook de kennisinstellingen HAS Hogeschool en WUR zijn betrokken.

 

Elders in de regio 

AgroProeftuin de Peel ondersteunt en ontwikkelt ook elders in de regio vernieuwende projecten. Dat zijn experimenten met strokenteelt van mais in grasland, technieken voor een emissieloze varkensstal (ZERO-stal) en de herontwikkeling van het voormalige KI-station in Beers tot een Eiwitcampus. Daarnaast ontwikkelen de vijf Peelgemeenten in Noordoost-Brabant en het waterschap Aa en Maas in samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant 30-54 hectare natuur.

Burgemeester Marnix Bakermans (L) en de rentmeester

‘Het wordt weer fijn om in een landbouwgebied te wonen’ 

Ben Brands, namens de regio bestuurlijk aanvoerder van AgroProeftuin de Peel en wethouder van Landerd, is trots op de verscheidenheid aan initiatieven. “Ondernemers in onze regio snappen dat veranderingen noodzakelijk zijn. Je ziet dat ze elkaar weten te vinden: akkerbouwers, veehouders, loonwerkers en toeleverende bedrijven. Ze zoeken verbinding met elkaar om samen te pionieren.” Ook voor de omgeving is dit winst, vindt Brands. “De sector is zich bewust van de druk die deze legt op de samenleving. In AgroProeftuin de Peel gaan ondernemers daarmee aan de slag. Zij werken aan de productie van goed en gezond voedsel, de zorg voor de bodem, een mooi landschap en het minimaliseren van overlast. Daardoor wordt het weer fijn om in een landbouwgebied te wonen en actief te zijn!”

 

AgriFood Capital, regio Noordoost-Brabant 

AgroProeftuin de Peel (voorheen Agro As de Peel) komt voort uit de samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in AgriFood Capital, regio Noordoost-Brabant. Naast de 17 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant zijn ook de volgende partijen betrokken: de lokale ZLTO-afdelingen, waterschap Aa en Maas, de Brabantse Milieufederatie, Wageningen UR en HAS Hogeschool.

Lees het laatste nieuws:

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Lees het laatste nieuws: ","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties