Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Actieplan voor een duurzaam voedingspatroon voor ouderen

25-07-2018 0 reacties

De Taskforce Gezond Eten met Ouderen bracht verschillende goede voorbeelden van initiatieven waarin ouderen worden geholpen beter en gezonder te eten in kaart. Hierover verscheen een rapport, waarin de bestaande kennis en ervaringen rond gezond en duurzaam eten bij ouderen zijn gebundeld.

Naast het bundelen van kennis heeft het rapport nog een andere functie, namelijk aansturen op verdere verbeteringen. Dit gebeurt door middel van een actieplan, waarin wordt uitgelegd hoe alle partijen in het veld nog meer kunnen bijdragen aan een gezonder en duurzaam voedingspatroon van ouderen. De Taskforce Gezond Eten met ouderen werkt in opdracht van de ministeries van VWS en LNV. Het rapport werd deze maand gepresenteerd aan minister Paul Blokhuis van het ministerie van VWS.

Onderzoeksdoelen

Met het onderzoek streeft de Taskforce ernaar om initiatieven met elkaar te verbinden en kennis toegankelijk te maken zodat die ingezet kan worden om de maaltijdzorg te verbeteren, veranderen en uitbreiden. Het actieplan, dat onderdeel uitmaakt van het rapport, is vastgesteld naar aanleiding van verschillende knelpunten die bij de initiatieven in de praktijk naar voren kwamen. Zo ervaren initiatiefnemers belemmeringen voor de navolging, opschaling én continuering van projecten. Het actieplan geeft initiatiefnemers concrete handvatten.

Knelpunten in kaart

Eén van de knelpunten die uit het onderzoek naar voren kwamen heeft betrekking op het bereik van de initiatieven: hoewel de initiatieven een zichtbaar positief effect hebben op het voedingspatroon van ouderen blijft het bereik ervan vaak klein. Daarnaast vertelt de voorzitter van de Taskforce Herman Peppelenbos, lector Groene Gezondheid bij HAS Hogeschool, in een interview met GrowCampus dat het door de grote hoeveelheid betrokken partijen bij voeding voor ouderen vaak niet duidelijk is wie aan zet is in bepaalde situaties. Dat lijdt soms tot vertraging of zelfs het uitblijven van verbeterslagen.

Gerichte samenwerking, concrete rolverdeling

Volgens de Taskforce is een gerichtere samenwerking van groot belang, alsmede het daarin scherper vaststellen van rollen. Het moet duidelijk worden welke verantwoordelijkheden bij wie liggen, en het moet duidelijk zijn wie de kartrekkers zijn. Daarom zijn er per actielijn in het actieplan direct (mogelijke) kartrekkers benoemd.

Meer weten?

0  reacties