Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Mestverwerking is supercirculair, maar innovaties hebben ruimte nodig

18-07-2018 0 reacties

De mestdialoog in 2016 gaf een duidelijk signaal: er is ruimte nodig voor mestverwerking. Dat gaat niet vanzelf. Belangenorganisaties roepen op tot ruimte voor innovatie.

Ooit liep Brabant voorop met mestverwerking, maar momenteel gaat het moeizaam. Er is letterlijk weinig ruimte om installaties te bouwen, maatschappelijke weerstand, vergunningen worden niet zomaar afgegeven, de regelgeving is scherp en de mestfraude helpt niet mee. Verschillende belangenorganisaties waaronder het NCM roepen op tot ruimte voor innovatie. Zij zien veel kansen:

  • Bij een lokale verwerking waarbij een collectief of bedrijf de mestverwerking voor de omliggende veehouders verzorgt, blijven de problemen, oplossingen én opbrengsten in de regio.
  • Door mest lokaal te rouleren werken veehouder sen akkerbouwers gezamenlijk aan de plaatsing van mest en de productie van voldoende veevoer.
  • Door melkveemest naar islamitische landen af te zetten, waar varkensmest weinig vraag kent, kan het overschot in Nederland worden teruggedrongen. Hier is meer baat bij kippenmest en andere alternatieven.
  • Mineralenproducten uit mest kunnen alle kunstmest in de toekomst vervangen. De afnemende afzet van dunne varkensmest neemt af, en dus zijn alternatieven geboden. Er lopen verschillende initiatieven om mest te verwaarden (zie hieronder).

Mest en mineralen

Het Drentse Melspring International verwerkt de mest van zo’n 15 pluimveehouders tot organische meststof in korrels. In de toekomst willen zij mineralen toevoegen die zijn afgestemd op wat een specifieke plant op een specifiek moment nodig heeft. Ook Groot Zevert Mestvergisting werkt met het project Kunstmestvrije Achterhoek aan nieuwe alternatieven. Zij leveren minerale bemesters in een pilot met 10 boeren, en hopen volgend jaar op te schalen naar 75 boeren.

In Brabant zou in 2008 de Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) starten, maar dat liep twee keer stuk: eerst doordat omwonenden bezwaar maakten, daarna omdat de gemeente geen vergunning afgaf voor de alternatieve locatie.

Geef duurzame innovaties een kans

De belangenorganisaties vragen overheden dan ook om initiatieven voor duurzame oplossingen een kans te geven. Ruimte voor innovatie, kunstmestvervangers en businesscases voor mestverwerking ontwikkelen zijn cruciaal voor de impasse waar de mestverwerking zich in vindt. De komende jaren gaat het NCM de regie pakken voor de mestverwerking in Nederland, met steun van de LTO en POV.

Bronnen: Nieuwe Oogst en dit artikel

0  reacties